STRESSAFE (STS) HIBRIDI

AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® HIBRIDI KUKURUZA

STRESSAFE® – TEHNOLOGIJA KOJA NAM POMAŽE U STVARANJU HIBRIDA KUKURUZA
SA BOLJOM TOLERANTNOŠĆU NA STRESNE USLOVE

Bogato iskustvo u klasičnoj selekciji pri stvaranju novih hibrida kukuruza, ne samo da pomaže pri odlučivanju koji početni genetski materijal će poslužiti pri izboru novih kombinacija za stvaranje vrhunskih hibrida, već doprinosi i poboljšavanju svih agronomski važnih osobina novonastalih hibrida. 

Upravo to iskustvo donelo je kompaniji AGRIMAX mogućnost da razvije novi, revoulucionarni pristup na polju klasične selekcije.  

Razvili smo AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® metod klasične selekcije koji podrazumeva praćenje i pobaljšavanje svih važnih agronomskih osobina biljke kukuruza, od setve pa sve do berbe. Takav pristup odabiru AGRIMAX hibrida i njihovih roditeljskih komponenti kao krajnji rezultat ima povećanu tolerantnost biljke kukuruza na stresne uslove, stabilan i visok prinos u gotovo svim uslovima gajenja, pa i u uslovima deficita padavina i visokih vazdušnih temperatura.  

Hibridi koji nose oznaku STRESSAFE (STS)® u stresnim uslovima obezbeđuju da se genetički potencijal rodnosti maksimalno sačuva

STRESSAFE (STS)® oznaka se dodeljuje nekom AGRIMAX hibridu onda kada se u predkomercijalnoj i/ili komercijalnoj fazi uverimo da pojedini hibridi imaju sposobnost veće tolerantnosti na stresne uslove na osnovu proizvodnih poljskih ogleda i same proizvodnje na većem broju lokaliteta i godina. Oznaka STS® nije trajno dodeljena nekom hibridu, već se kao takav prati i tokom čitave njegove komercijalizacije, pa se može desiti da hibrid dobije ili izgubi privilegiju da nosi ovu oznaku, ukoliko u praksi pokazuje bolje ili lošije performanse od drugih AGRIMAX hibrida kukuruza.

Sa stanovišta STRESSAFE (STS)® metoda klasične selekcije, grubo posmatrano, faze razvoja kukuruza se mogu podeliti na četri faze, koje su bitne za sve agronomske osobine i koje u suštini definišu prinos zrna kao takav:

  1. FAZA OD SETVE DO NICANJA
  2.  FAZA OD NICANJA DO CVETANJA
  3.  FAZA CVETANJA
  4.  FAZA NALIVANJA ZRNA I SAZREVANJA 

1. FAZA OD SETVE DO NICANJA 

Razvoj biljke kukurza započinje kada se seme položeno u zemlju nađe u kontaktu sa zemljišnom vlagom. Seme tada počne da „bubri“, odnosno, dolazi do aktivacije klice i nova, buduća biljka, počinje svoj fenološki razvoj.

Faze ciklusa razvoja kukuruza od setve do 4. lista

Kukuruz je termofilna biljka i za pravilan razvoj neophodna mu je toplota od momenta setve pa nadalje. Često se operiše terminom „efektivne temperature“ i taj pojam podrazumeva temperature iznad 10oC koja se smatra graničnom vrednošću ispod koje se zaustavlja ili ometa pravilan razvoj biljke. Upravo je momenat nedostatka „efektivnih temperatura“ neobično važan za kasnije ispoljavanje potencijala rodnosti nekog hibrida. Formiranje budućeg prinosa počinje još dok se biljka nije pojavila na površini i nastavlja se u vegatitvnoj kupi prvih dana posle nicanja.

Korenov sistem kod STS® hibrida prilikom ranog razvoja bolje podnosi niže temperature, pri čemu se ravnomernije i bolje razvija

U nedostatku toplote dolazi do skraćivanja internodija, slabijeg definisanja i razvoja korenovog sistema, lisne mase, broja redova zrna i dužine klipa, kao i broja sekundarnih grana i veličine metlice. Sve to ima za posledicu pojavu biljke koja je u kasnijim fazama razvoja niža, slabije razvijenog korenovog sistema i lisne mase, što dovodi do smanjene sposobnosti biljke da se „odupre“ stresnim situacijama, kao što su nedostatak vlage i visoke temperature.
STRESSAFE (STS)® metod klasične selekcije već u tim ranim fazama razvoja posebnu pažnju posvećuje odabiru genotipova koji su tolerantniji na hladnoću i lakše podnose nedostatak „efektivnih temperatura“. To se u praksi postiže različitim vremenom setve pojedinih genotipova, pa i u hladniju zemlju i praćenjem njihovog kasnijeg razvoja, od korenovog sistema do nadzemnog dela biljke. Za dalji proces selekcije biraju se samo genotipovi sa snažno i brzo razvijenim primarnim korenkom, što kasnije garantuje snažnije razvijen korenov sistem. AGRIMAX u svojoj genetičkoj bazi poseduje veliki broj različitih geneotipova koji poseduju značajnu tolerantnost na nepovoljne uslove spoljne sredine.

2. FAZA OD NICANJA DO CVETANJA

Odmah po pojavi prvih stalnih listova, počinje vrlo intenzivan razvoj biljke kukuruza, kako u podzemnom, tako i u nadzemnom delu. Od krucijalne važnosti je pravilan razvoj snažnog i funkcionalnog korenovog sistema jer jedino moćan korenov sistem osigurava stabilnost biljke, dopremanje vode i hranljivih materija iz zemljišta, tokom celog vegetacionog perioda.

Zato nam STRESSAFE (STS)® metod klasične selekcije omogućava da u bogatoj genetičkoj bazi AGRIMAX inbred linija, prepoznamo gene koji doprinose povećanju tolerantnosti na stres, putem razvoja moćnog korenovog sistema. Koristeći samo takve inbred linije u postupku stvaranja novih hibrida, sa velikom sigurnošću možemo da predvidimo interakciju novih hibrida sa nepovoljnim uslovima spoljne sredine. Pored moćnog korenovog sistema, STRESSAFE (STS)® metod klasične selekcije predviđa i specifičnu arhitekturu biljke, erektivni (uspravni) položaj lista, kao i oblik i broj listova, pogotovo onih iznad prvog klipa, koji jedini ostaju fotosintetski aktivni posle oplodnje, dok listovi ispod prvog klipa postepeno odumiru. Zbog toga posebnu pažnju pri selekciji novih hibrida obraćamo na povećan broj listova iznad prvog klipa i kod AGRIMAX hibrida broj fotosintetski aktivnih listova je povećan. Ovo je sve važno zbog činjenice da uspravni listovi omogućuju bolju fotosintetsku aktivnost.

Zahvaljujući erektivnom položaju listova, STS® hibridi kukuruza efikasnije iskorišćavaju sunčevu energiju

Takva pozicija i položaj listova omogućava da sunčeva svetlost pada na listove pod uglom najpribližnijem 90o i na taj način je iskorišćenje sunčeve energije maksimalno tokom dana i istovremeno omogućava veću gustinu setve, odnosno veći broj biljaka po jedinici površine. Sunčeva energija je neophodna kako bi se u biljci odvijao hemijski proces fotosinteze, u kome se neorganske materije uz prisustvo CO2 pretvaraju u organske sastojke. Količina apsorbovane sunčeve energije direktno zavisi od ukupne površine lišća u usevu hibrida. Veća površina lista direktno utiče na povećan intenzitet fotosinteze i količinu asimilovanih supstanci. Ova dva parametra se dovode u vezu preko tzv. LAI indeksa, koji označava odnos površine lista i količinu asimilovane materije. Smatra se da je za kukuruz njegova optimalna vrednost 6 (što znači da je na svakom hektaru površine zemljišta potrebno minimum 6 hektara lisne površine).

komparacija STS slika iz Bitolja

Testiranje potencijala rodnosti STS® hibrida radi se i u regionima gde su vazdušne temperature znatno više, a deficit vlage izraženiji nego u Srbiji.
Na slikama je prikazan ogled izveden u Bitolju (S. Makedonija)

Samo normalan i pravilan tok procesa fotosinteze omogućuje da se hibridne biljke razviju dobar korenov sistem i stablo koji mogu da obezbede hibridu stabilnost i povećanu tolerantnost na poleganje, dobro dopremanje vode i hranljivih materija do zrna na klipu tokom celog vegetacionog perioda, što u krajnjoj instanci znači bolji prinos. Veći broj takvih biljaka po jedinici površine omogućava maksimalnu asimilaciju sunčeve energije, maksimalnu fotosintetsku aktivnost, odnosno maiksimalno ispoljavanje genetičkog potencijala rodnosti hibrida. 

3. FAZA CVETANJA I POLINACIJE

Dobro razvijena biljka i u podzemnom i u nadzemnom delu, spremna je da lakše prođe kroz najdelikatniju fazu razvoja – cvetanje. Trenutak kada hibrid počinje da izbacuje svilu i kada na metlici počinju da pucaju antere i ispada polen, obično je, u našem umerenom klimatu povezan sa letnjim visokim vazdušnim temperaturama i relativno niskom vazdušnom i zemljišnom vlagom. Zbog toga je proces oprašivanja jedan od najkritičnijih perioda u razvoju biljke. AGRIMAX STRESSAFE (STS)® hibridi imaju izraženo visok nivo ćelijskog pritiska zbog intenzivnog razvoja korenovog sistema u ranim fazama, što je veoma važno za vitalnost svile i polenovih zrna. Dok je broj redova zrna na klipu u najvećem delu genetički determinisan i ostvaruje se u početnim fazama razvoja kukuruza, broj stvarno proizvedenih zrna na svakom klipu se u velikoj meri određuje tokom oprašivanja. Polenova zrna su, kada napuste antere, izuzetno osetljiva na visoke vazdušne temperature i smatra se da već na temperaturama +30o počinju da gube vitalnost i sposobnost oplodnje jajne ćelije.

Na temperaturama >30o polen počinje da odumire. Kao rezultat toga javlja se lošija oplodnja i ispunjenost klipa zrnom, što znači i niži prinos zrna. Da bi se ovakve neželjene pojave izbegle AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® hibridi su selekcionisani tako da imaju SINHRONIZOVANO vreme cvetanja – Anthesis-Silking-Interval (ASI), koji se manifestuje tokom relativno kratkog vremena oprašivanja i svilanja. Metlice kod ovakvih AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® genotipova-hibrida počnju sa isejavanjem polena odmah po pojavljivanju metlice iz najvišeg lista na biljci, odnosno u trenutku kada počne pojava svile i kada je svila spremna za prihvatanje polena. Polen kod STS® hibrida se stvara u značajnim količinama, što svakako smanjuje rizik od lošije oplodnje.

Agrimax STS® hibrid Dimana  – početak polinacije poklapa se sa pojavom prvih svila

4. FAZA NALIVANJA ZRNA I SAZREVANJA

U ovoj fazi fenološkog razvoja AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® hibridi kukuruza pokazuju kolika je prednost odlično razvijenog korenovog sistema zbog čega je, posle dobre oplodnje i stvaranja zrna na klipu, nalivanje tih zrna olakšano i potpunije. Sposobnost biljke da se odupre nepovoljnim agroekološkim uslovima i stresu zavisi i od njene sposobnosti da „kontroliše“ evapotranspiraciju, odnosno prekomerni gubitak vode kroz stome u listu. AGRIMAX STRESSAFE (STS)® hibridi su, izborom početnog genetičkog materijala za njihovo stvaranje „predodređeni“ da imaju povećanu tolerantnost na stres, putem bolje kontrole gubitka vode preko lista. Masa, odnosno težina, 1000 zrna je praktično mera kojom se određuje ukupan prinos zrna po hektaru. Proizvođači znaju da „šturo i lako“ zrno ne može izneti vrhunski prinos. Zbog toga je, u toku ove faze razvoja, neophodno da AGRIMAX STRESSAFE (STS)® hibridi budu efikasniji od drugih hibrida u procesu upravljanja i iskorišćavanja sopstvenih potencijala, što oni, svakako i jesu. Metode ove poboljšane klasične selekcije, pravilan izbor početnog genetičkog materijala, dugogodišnja poljska ispitivanja i iskustvo, za krajnji rezultat imaju da STS® hibridi imaju  razvijeniji korenov sistem, efikasnije usvajanje vode i hraniva iz zemljišta, bolju kontrolu gubitaka vode usled evapotranspiracije i, na kraju, dužu fotosintetsku i asimilacionu aktivnost listova u toku sazrevanja.

STS® hibridi maksimalno efikasno kontrolišu prekomerni gubitak vode

Kombinacija svih ovih pobrojanih poboljšanja doprinosi da AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® hibridi efikasnije od drugih nalivaju zrno i u otežanim agroekološkim uslovima. Samo dobro naliveno zrno osigurava da sva zrna na klipu budu dobro nasađena i da u prirodnom procesu otpuštanja vlage iz zrna, klip ostane „zbijen“ i ispunjen od dna do vrha. Brzo otpuštanje vlage iz zrna je, takođe, jedna od poželjnih karakteristika AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® hibrida, zbog toga što samo takvi hibridi omogućavaju da se izbegnu dodatni troškovi veštačkog dosušivanja. Vlaga u zrnu u momentu berbe kod ovog tipa hibrida je niska, a genetski potencijal rodnosti hibrida, maksimalno je iskorišćen.

STS® hibridi u stresnim uslovima efikasnije nalivaju zrno od drugih
– Samo dobro naliveno zrno osigurava da klip ostane „zbijen“ i ispunjen od dna do vrha

AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® hibridi – Manje stresa, manje brige!

Svedoci smo promene klime u poslednje vreme. Borba za povećan prinos zrna kukuruza se postavlja kao prioritet pred sve semenske kompanije. Pored uvođenja savremenog genetičkog materijala koja ima za cilj da poboljša potencijal rodnosti, neophodno je i krajnje poželjno obratiti pažnju i na tolerantnost tih genotipova na stresne uslove. Mi iz kompanije AGRIMAX smo uspeli da razvijemo nov pristup u klasičnoj selekciji, koji je kao krajnji rezultat dao AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® hibride koji su tolerantniji na sve klimatske izazove pred kojim se nađe biljka kukuruza tokom celog vegetacionog perioda.

U skladu sa klimatskim promenama koje su u toku, tako i mi permanentno pratimo sve naše hibride koji su se dokazali u praksi. Svake godine izvodimo niz poljskih ogleda, na osnovu kojih donosimo zaključke da li neki od postojećih AGRIMAX hibrida, koji su ranije nastali, takođe primenom  STRESSAFE (STS)® metode klasične selekcije, mogu poneti oznaku AGRIMAX – STRESSAFE (STS)® hibrid kukuruza. Najbolje seme kukuruza dobija se jedino najposvećenijim radom stručnjaka. Budite sigurni da su, ukoliko dobiju STS ® oznaku, takvi hibridi tolerantniji na nepovoljne agroekološke uslove i da će kao takvi imati veću šansu da ispolje svoj pun genetski potencijal rodnosti.